Germania Society PISTOL 2021

01 Jan-31 Dec 21

Matches

May 2021 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 May 2021

Cincinnati, OH

April 2021 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Apr 2021

Cincinnati, OH

March 2021 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Mar 2021

Cincinnati, OH

February 2021 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 28 Feb 2021

Cincinnati, OH

Scoreboard

Germania Society PISTOL 2021 : Individual 01 Jan-31 Dec 21

Rank Participant Sum
1 BALDWIN, BRAD (101) 42.8 43.0 42.3 44.3 172.40
2 KEMPF, YVONNE (139) 41.8 33.2 25.9 32.9 133.80
3 CLINE, JASON (107) 42.0 0 44.2 0 86.20
4 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 40.3 0 42.6 0 82.90
5 BALDWIN, JENNIFER (102) 19.1 21.8 27.9 9.7 78.50
6 STEWART, ROBERT (134) 0 0 36.9 39.1 76.00
7 CLINE, JEN (108) 40.4 0 33.1 0 73.50
8 MATACIA, MIKE (118) 0 0 37.0 35.3 72.30

April 2021 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Apr 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 CLINE, JASON (107) 44.2 0.0 0.0 0.0 44.2
2 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 42.6 0.0 0.0 0.0 42.6
3 BALDWIN, BRAD (101) 42.3 0.0 0.0 0.0 42.3
4 MATACIA, MIKE (118) 37.0 0.0 0.0 0.0 37.0
5 STEWART, ROBERT (134) 36.9 0.0 0.0 0.0 36.9
6 CLINE, JEN (108) 33.1 0.0 0.0 0.0 33.1
7 BALDWIN, JENNIFER (102) 27.9 0.0 0.0 0.0 27.9
8 KEMPF, YVONNE (139) 25.9 0.0 0.0 0.0 25.9

February 2021 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 28 Feb 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 BALDWIN, BRAD (101) 42.8 0.0 0.0 0.0 42.8
2 CLINE, JASON (107) 42.0 0.0 0.0 0.0 42.0
3 KEMPF, YVONNE (139) 41.8 0.0 0.0 0.0 41.8
4 CLINE, JEN (108) 40.4 0.0 0.0 0.0 40.4
5 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 40.3 0.0 0.0 0.0 40.3
6 KREINER, RHONDA (141) 33.9 0.0 0.0 0.0 33.9
7 BALDWIN, JENNIFER (102) 19.1 0.0 0.0 0.0 19.1

May 2021 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 May 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 BALDWIN, BRAD (101) 44.3 0.0 0.0 0.0 44.3
2 STEWART, ROBERT (134) 39.1 0.0 0.0 0.0 39.1
3 MATACIA, MIKE (118) 35.3 0.0 0.0 0.0 35.3
4 KEMPF, YVONNE (139) 32.9 0.0 0.0 0.0 32.9
5 BALDWIN, JENNIFER (102) 9.7 0.0 0.0 0.0 9.7
6 KREINER, RHONDA (141) 7.4 0.0 0.0 0.0 7.4

March 2021 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Mar 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 BALDWIN, BRAD (101) 43.0 0.0 0.0 0.0 43.0
2 KEMPF, YVONNE (139) 33.2 0.0 0.0 0.0 33.2
3 BALDWIN, JENNIFER (102) 21.8 0.0 0.0 0.0 21.8
4 KREINER, RHONDA (141) 15.7 0.0 0.0 0.0 15.7