Prone - All

Rank Participant Region Prone
1 Zaragoza, Olivia (381145) apo, ae 99 - 7
2 Thresher, Joshua (334374) apo, ae 98 - 7
3 Sawyer, Kenan (377325) APO, AE 96 - 6
4 Mason, Lidia (334869) apo, ae 96 - 6
5 Kordonowy, Charlotte (361967) apo, ae 96 - 4
6 San Pedro, Hannah Soliman (377318) APO, AE 96 - 4
7 Stricker, Jonathan Paul (361723) APO, AE 96 - 3
8 Malcolm, Aiden Alexander (361720) APO, AE 95 - 4
9 Yeoman, Veronica (101) APO, AE 94 - 4
10 White, Kehluv (334372) APO, AE 94 - 4
11 Brech, Madison (103) APO, AE 94 - 2
12 San Pedro, Micah Soliman (377309) APO, AE 94 - 2
13 Anderson, Jaden (309003) apo, ae 93 - 4
14 Pezel, Reigen (377323) APO, AE 93 - 4
15 Dougherty, Vivian Katherine (332263) APO, AE 93 - 3
16 Zaragoza, Judah (381211) apo, ae 93 - 3
17 Gingrich, Connor (377408) apo, ae 93 - 2
18 Short, Johnnie Guerrero (361721) APO, AE 93 - 2
19 Dizor, Mary (381219) apo, ae 93 - 2
20 Saunders, Corbin (104) APO, AE 92 - 5
21 Benavides, Marina Anais (361719) APO, AE 92 - 3
22 Hernandez, Chris (106) APO, AE 91 - 2
23 Ulgut, Elcin (377375) APO, AE 91 - 1
24 Tanerguclu, Nehir (377374) APO, AE 90 - 4
25 Stackpole, Eamon (334377) apo, ae 90 - 2
26 Brech, Landon (109) APO, AE 90 - 2
27 Szczepanski, Wiktor (334445) APO, AE 90 - 0
28 Stull, Caitlin (380380) APO, AE 88 - 1
29 Kinsberg, Seth (111) APO, AE 87 - 1
30 Sais, Kaleena (102) APO, AE 87 - 1
31 DuBois, Max (380379) APO, AE 83 - 1
32 Zesiger, Jackson (381146) apo, ae 81 - 0
33 Sais, Kanani (108) APO, AE 69 - 0
34 Torres, Jampol (107) APO, AE 64 - 0
35 Delery, Glenn (328927) APO, AE 0 - 0