Prone - Juniors

Rank Participant Region Prone
1 Fetzer, Nate (19028) Ft. Lupton, CO 32.2
2 Holcomb, Caitie (19037) Ft. Lupton, CO 28.2
3 Lanning, Dakota (19044) Ft. Lupton, CO 26.4
4 Batka, Jason (19091) Ft. Lupton, CO 21.8
5 Krayna, Nikolai (19042) Ft. Lupton, CO 9.1
6 Pearson, Brayden (19059) Ft. Lupton, CO 8.9