Individual - Sporter

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
6 Duplessie, Chance (427160) APO, AE 89 - 3 58 - 0 49 - 0 196 - 3
7 Ford, Andre (427162) APO, AE 83 - 1 58 - 0 49 - 0 190 - 1
2 Larson, Fox (428029) APO, AE 82 - 3 65 - 0 80 - 2 227 - 5
9 Larson, Minka (427419) APO, AE 59 - 0 25 - 0 41 - 0 125 - 0
1 Mendoza, Sydney (427163) APO, AE 83 - 3 79 - 0 80 - 0 242 - 3
5 Richard, Derek (427167) APO, AE 75 - 0 52 - 0 80 - 0 207 - 0
3 Rivera-Mojica, Ryan (427164) APO, AE 89 - 1 53 - 0 72 - 0 214 - 1
4 Schuettpelz, Owen (428034) APO, AE 84 - 0 61 - 0 66 - 0 211 - 0
8 Serna, Ethan (427165) APO, AE 84 - 0 46 - 0 57 - 0 187 - 0
10 Telesco, Richard (428103) APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0