Germania Society REST - 2021

01 Jan-31 Dec 21

Matches

December 2021 REST Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Dec 2021

Cincinnati, OH

November 2021 REST Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Nov 2021

Cincinnati, OH

October 2021 REST Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Oct 2021

Cincinnati, OH

September 2021 REST Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Sep 2021

Cincinnati, OH

August 2021 REST Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Aug 2021

Cincinnati, OH

July 2021 REST Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Jul 2021

Cincinnati, OH

June 2021 REST Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Jun 2021

Cincinnati, OH

May 2021 REST Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 May 2021

Cincinnati, OH

April 2021 REST Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Apr 2021

Cincinnati, OH

March 2021 REST Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Mar 2021

Cincinnati, OH

February 2021 REST Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 28 Feb 2021

Cincinnati, OH

Scoreboard

Germania Society REST - 2021 : Individual 01 Jan-31 Dec 21

Rank Participant Sum
1 POTZNER, HENRY (124) 88.7 92.0 92.1 94.0 94.1 87.1 91.9 86.7 96.9 96.6 99.0 1019.10
2 POTZNER, DEBBIE (123) 95.9 90.4 94.9 95.1 94.9 93.1 89.4 83.4 96.8 96.9 86.5 1017.30
3 STEWART, ROBERT (134) 87.8 93.5 90.2 96.0 93.2 91.0 86.5 89.3 84.9 92.3 92.9 997.60
4 MILKUHN , GERHARD (121) 97.4 94.0 96.3 102.4 99.2 99.8 96.1 103.1 102.2 96.8 0 987.30
5 BALDWIN, MIKAYLA (103) 0 80.1 81.7 85.6 89.9 88.7 87.9 87.1 89.4 88.8 88.3 867.50
6 HOLLIS, JOHN (115) 92.4 88.3 98.9 89.1 87.5 89.3 43.5 75.4 63.6 59.4 69.2 856.60
7 FINLEY, TIM (140) 79.8 85.3 91.3 85.6 80.1 88.2 89.8 68.1 0 87.3 69.0 824.50
8 BALDWIN, REBECCA (142) 61.9 68.9 67.1 78.7 75.5 78.5 44.9 67.6 78.9 64.6 70.6 757.20

October 2021 REST Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Oct 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 102.2 0.0 0.0 0.0 102.2
2 POTZNER, HENRY (124) 96.9 0.0 0.0 0.0 96.9
3 POTZNER, DEBBIE (123) 96.8 0.0 0.0 0.0 96.8
4 BALDWIN, MIKAYLA (103) 89.4 0.0 0.0 0.0 89.4
5 HAVERLAND, REX (114) 85.5 0.0 0.0 0.0 85.5
6 STEWART, ROBERT (134) 84.9 0.0 0.0 0.0 84.9
7 SCHAEFER, BOB (129) 84.7 0.0 0.0 0.0 84.7
8 MEYER, ROGER (120) 83.6 0.0 0.0 0.0 83.6

October 2021 REST Germania Schutzen : Team - All 01 - 31 Oct 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Team
1 Shooting Club 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Shooting Club 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

November 2021 REST Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Nov 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 POTZNER, DEBBIE (123) 96.9 0.0 0.0 0.0 96.9
2 MILKUHN , GERHARD (121) 96.8 0.0 0.0 0.0 96.8
3 POTZNER, HENRY (124) 96.6 0.0 0.0 0.0 96.6
4 STEWART, ROBERT (134) 92.3 0.0 0.0 0.0 92.3
5 BALDWIN, MIKAYLA (103) 88.8 0.0 0.0 0.0 88.8
6 FINLEY, TIM (140) 87.3 0.0 0.0 0.0 87.3
7 MEYER, ROGER (120) 86.6 0.0 0.0 0.0 86.6
8 HAVERLAND, REX (114) 81.2 0.0 0.0 0.0 81.2

December 2021 REST Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Dec 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 POTZNER, HENRY (124) 99.0 0.0 0.0 0.0 99.0
2 STEWART, ROBERT (134) 92.9 0.0 0.0 0.0 92.9
3 BALDWIN, MIKAYLA (103) 88.3 0.0 0.0 0.0 88.3
4 POTZNER, DEBBIE (123) 86.5 0.0 0.0 0.0 86.5
5 MEYER, ROGER (120) 77.0 0.0 0.0 0.0 77.0
6 GUTK, KERMIT (143) 75.7 0.0 0.0 0.0 75.7
7 BALDWIN, REBECCA (142) 70.6 0.0 0.0 0.0 70.6
8 HOLLIS, JOHN (115) 69.2 0.0 0.0 0.0 69.2

February 2021 REST Germania Schutzen : Individual - All 01 - 28 Feb 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 97.4 0.0 0.0 0.0 97.4
2 POTZNER, DEBBIE (123) 95.9 0.0 0.0 0.0 95.9
3 HOLLIS, JOHN (115) 92.4 0.0 0.0 0.0 92.4
4 POTZNER, HENRY (124) 88.7 0.0 0.0 0.0 88.7
5 STEWART, ROBERT (134) 87.8 0.0 0.0 0.0 87.8
6 HAVERLAND, JENNY (113) 81.4 0.0 0.0 0.0 81.4
7 FINLEY, TIM (140) 79.8 0.0 0.0 0.0 79.8
8 HAVERLAND, REX (114) 78.5 0.0 0.0 0.0 78.5

March 2021 REST Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Mar 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 94.0 0.0 0.0 0.0 94.0
2 STEWART, ROBERT (134) 93.5 0.0 0.0 0.0 93.5
3 HAVERLAND, JENNY (113) 92.4 0.0 0.0 0.0 92.4
4 POTZNER, HENRY (124) 92.0 0.0 0.0 0.0 92.0
5 POTZNER, DEBBIE (123) 90.4 0.0 0.0 0.0 90.4
6 HOLLIS, JOHN (115) 88.3 0.0 0.0 0.0 88.3
7 FINLEY, TIM (140) 85.3 0.0 0.0 0.0 85.3
8 BALDWIN, MIKAYLA (103) 80.1 0.0 0.0 0.0 80.1

August 2021 REST Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Aug 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 96.1 0.0 0.0 0.0 96.1
2 MEYER, ROGER (120) 92.2 0.0 0.0 0.0 92.2
3 POTZNER, HENRY (124) 91.9 0.0 0.0 0.0 91.9
4 FINLEY, TIM (140) 89.8 0.0 0.0 0.0 89.8
5 POTZNER, DEBBIE (123) 89.4 0.0 0.0 0.0 89.4
6 BALDWIN, MIKAYLA (103) 87.9 0.0 0.0 0.0 87.9
7 HAVERLAND, JENNY (113) 87.2 0.0 0.0 0.0 87.2
8 STEWART, ROBERT (134) 86.5 0.0 0.0 0.0 86.5

September 2021 REST Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Sep 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 103.1 0.0 0.0 0.0 103.1
2 LYNCH, TERI (117) 89.7 0.0 0.0 0.0 89.7
3 STEWART, ROBERT (134) 89.3 0.0 0.0 0.0 89.3
4 BALDWIN, MIKAYLA (103) 87.1 0.0 0.0 0.0 87.1
5 MEYER, ROGER (120) 86.8 0.0 0.0 0.0 86.8
6 POTZNER, HENRY (124) 86.7 0.0 0.0 0.0 86.7
7 SCHAEFER, BOB (129) 86.5 0.0 0.0 0.0 86.5
8 POTZNER, DEBBIE (123) 83.4 0.0 0.0 0.0 83.4

May 2021 REST Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 May 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 102.4 0.0 0.0 0.0 102.4
2 STEWART, ROBERT (134) 96.0 0.0 0.0 0.0 96.0
3 POTZNER, DEBBIE (123) 95.1 0.0 0.0 0.0 95.1
4 POTZNER, HENRY (124) 94.0 0.0 0.0 0.0 94.0
5 SCHAEFER, BOB (129) 91.0 0.0 0.0 0.0 91.0
6 HOLLIS, JOHN (115) 89.1 0.0 0.0 0.0 89.1
7 HAVERLAND, JENNY (113) 85.7 0.0 0.0 0.0 85.7
8 BALDWIN, MIKAYLA (103) 85.6 0.0 0.0 0.0 85.6

April 2021 REST Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Apr 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 HOLLIS, JOHN (115) 98.9 0.0 0.0 0.0 98.9
2 MILKUHN , GERHARD (121) 96.3 0.0 0.0 0.0 96.3
3 POTZNER, DEBBIE (123) 94.9 0.0 0.0 0.0 94.9
4 POTZNER, HENRY (124) 92.1 0.0 0.0 0.0 92.1
5 FINLEY, TIM (140) 91.3 0.0 0.0 0.0 91.3
6 STEWART, ROBERT (134) 90.2 0.0 0.0 0.0 90.2
7 LYNCH, TERI (117) 84.0 0.0 0.0 0.0 84.0
8 HAVERLAND, JENNY (113) 82.7 0.0 0.0 0.0 82.7

June 2021 REST Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Jun 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 99.2 0.0 0.0 0.0 99.2
2 POTZNER, DEBBIE (123) 94.9 0.0 0.0 0.0 94.9
3 POTZNER, HENRY (124) 94.1 0.0 0.0 0.0 94.1
4 STEWART, ROBERT (134) 93.2 0.0 0.0 0.0 93.2
5 SCHAEFER, BOB (129) 91.8 0.0 0.0 0.0 91.8
6 BALDWIN, MIKAYLA (103) 89.9 0.0 0.0 0.0 89.9
7 HOLLIS, JOHN (115) 87.5 0.0 0.0 0.0 87.5
8 HAVERLAND, JENNY (113) 86.0 0.0 0.0 0.0 86.0

July 2021 REST Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Jul 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 99.8 0.0 0.0 0.0 99.8
2 SCHAEFER, BOB (129) 95.7 0.0 0.0 0.0 95.7
3 POTZNER, DEBBIE (123) 93.1 0.0 0.0 0.0 93.1
4 STEWART, ROBERT (134) 91.0 0.0 0.0 0.0 91.0
5 HOLLIS, JOHN (115) 89.3 0.0 0.0 0.0 89.3
6 BALDWIN, MIKAYLA (103) 88.7 0.0 0.0 0.0 88.7
7 FINLEY, TIM (140) 88.2 0.0 0.0 0.0 88.2
8 MEYER, ROGER (120) 88.1 0.0 0.0 0.0 88.1