Prone - Precision

Rank Participant Region Prone
1 Benavides, Marina (361719) APO, AE 99 - 8
2 Stackpole, Eamon (334377) APO, AE 99 - 4
3 San Pedro, Hannah (377318) APO, AE 98 - 7
4 Dizor, Mary (381219) APO, AE 98 - 6
5 Mead, Mya (402740) APO, AE 97 - 5
6 Meyer, Spencer (390359) APO, AE 97 - 4
7 Davis-Wilson, Talia (399653) APO, AE 96 - 7
8 Dougherty, Vivian (332263) APO, AE 96 - 5
8 Horton, Nyssa (355210) APO, AE 96 - 5
10 Pezel, Reigen (377323) APO, AE 95 - 4
10 Malcolm, Aiden (361720) APO, AE 95 - 4
12 Sais, Kaleena (333078) APO, AE 94 - 4
13 Brech, Madison (333080) APO, AE 94 - 3
13 Garcia, Ben (382348) APO, AE 94 - 3
15 Lemauk, Brian (387382) APO, AE 94 - 2
16 Smith , Alan (104) APO, AE 93 - 4
16 Hise, Mathew (397498) APO, AE 93 - 4
18 Claypool, Braxton (390194) APO, AE 93 - 3
18 Palmer, Sophie (397493) APO, AE 93 - 3
20 Ahavit, Maurnice (402743) APO, AE 92 - 3
20 Shaffer, Hayden (108) APO, AE 92 - 3
22 Lassiter, Cydnee (397506) APO, AE 92 - 2
23 Martin, Marina (112) APO, AE 91 - 4
24 Dacumos, Rachana (114) APO, AE 91 - 2
24 Jarvis, Wyatt (115) APO, AE 91 - 2
26 Brech, Landon (377054) APO, AE 90 - 3
26 Snopkowski, Norman (101) APO, AE 90 - 3
28 Sears, Ryan (103) APO, AE 89 - 2
29 Ramirez, Aiden (402462) APO, AE 88 - 2
30 Brech, Ashlyn (398984) APO, AE 87 - 2
31 Hayosh, John (110) APO, AE 86 - 2
32 Pantoja, Daniella (107) APO, AE 86 - 1
33 Truschinski, Noah (402742) APO, AE 85 - 1
34 Smith , Xander (105) APO, AE 84 - 2
34 DeWinter, Liam (399141) APO, AE 84 - 2
36 Sais, Kanani (377053) APO, AE 84 - 1
37 Le, Lana (402741) APO, AE 82 - 2
38 Torres, Jampol (361658) APO, AE 80 - 0
39 Starc, Filip (399658) APO, AE 76 - 0
40 Rooste, Kaspar (399660) APO, AE 62 - 0
41 Suarez, Richard (399157) APO, AE 0 - 0